โครงการประกวดมิวสิควีดีโอ (music video) ประกอบเพลงเพลงประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OldRock

แนวคิดโครงการ :

                 โอลด์ร๊อค (OLDROCK) เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสำหรับผิวเป็นสิว สำหรับวัยรุ่น เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและอยากสนับสนุนให้ “วัยรุ่นและคนรุ่นใหม่” มีพื้นที่ในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ โดยเรามีความเชื่อว่าทุกคนมีพลัง มีความสามารถและมีเสน่ห์ในตัวเอง ด้วยเหตุนี้ทางแบรนด์จึงมีแนวคิดในการจัดการประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลงของแบรนด์ (music video) เพื่อเปิดพื้นที่ให้วัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ ผ่านมิวสิควีดีโอประกอบเพลงของผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ OLDROCK ภายใต้ concept “โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง”

วัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ :

1. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้สามารถถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านการนำเสนอผลงานมิวสิควีดีโอ ภายใต้แนวคิด “โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง”

2. เพื่อให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ได้โอกาสฝึกการทำงานเป็นทีม มีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ

3.เพื่อให้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ OldRock ได้สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ประเภทมิวสิควีดีโอไว้เผยแพร่ต่อกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเข้าประกวด :

เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป


การจัดส่งผลงานเข้าประกวดแบ่งเป็น 2 รอบดังนี้ :

รอบที่ 1 การประกวดรอบคัดเลือก

     ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดส่งผลงานในรูปแบบของการจัดทำ Storyboard ซึ่งประกอบด้วยภาพและข้อความ ตามกรอบเนื้อหา เพื่อกำหนดแนวทางของมิวสิควิดีโอเพลง ในธีม “โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง” ผู้ส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 15 ทีมในรอบแรก จะได้โอกาสเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ Music Video ที่สร้างสรรค์ในยุค 4.0″ โดยผู้กำกับงานภาพยนตร์และนักโฆษณามืออาชีพ (วัยที่ 4-6 ตุลาคม 2562) รวมมูลค่าการอบรมกว่า 50,000 บาท ก่อนดำเนินการถ่ายทำมิวสิควีดีโอเพื่อส่งผลงานเข้าสู่รอบตัดสิน

ปิดรับสมัครและส่งผลงานรอบคัดเลือก : ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562
(ขยายเวลา ตามคำเรียกร้อง จากเดิม 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 เป็น 14 กันยายน พ.ศ.2562 )
ประกาศผลรอบคัดเลือก 20 กันยายน 2562 !!!!!!!!!!


รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ

     ทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย จะจัดทำผลงานมิวสิควิดิโอเพลงประชาสัมพันธ์แบรนด์ OldRock โดยต้องมีเนื้อหามีความยาวไม่เกิน 10 นาที โดยมีส่วนประกอบของมิวสิควิดิโอตามกรอบเนื้อหา และใช้เพลงที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น

ปิดการส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ : ภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

• โครงการประกวด MV โอลด์ร๊อค สดใส มั่นใจ แบบตัวเราเอง

• Facebook : www.oldrockacne.com/oldrockthailand

• โทรศัพท์ 097-180-4719

• อีเมล์ : oldrock.contestwar@gmail.com

 
   

15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2562
ขยายเวลาตามคำเรียกร้อง 

เปิดรับสมัคร และส่งผลงาน STORY BOARD
จากเดิม 31 สิงหาคม 2562 เป็น 14 กันยายน 2562

20 กันยายน 2562

ประกาศผลรอบคัดเลือก จำนวน 15 ทีม ผ่านหน้าเว็บไซต์การประกวด และเพจ Oldrock

4 – 6 ตุลาคม 2562

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ MV ที่สร้างสรรค์ในยุค 4.0”
โดยผู้กำกับงานภาพยนตร์และนักโฆษณามืออาชีพ พร้อมทำ Workshop

20 ตุลาคม 2562

ส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ  (music video)

31 ตุลาคม 2562

ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล

อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสื่อและการสื่อสารอาเซียน และ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ OldRock)

คุณพลดลพัฒน์ ธัชทัณฑิมารัชต์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์งานโฆษณาและโทรทัศน์

คุณกุลชาติ จิตขจรวานิช

กรรมการผู้จัดการบริษัท สยามแพนโดร่า จำกัด-ผู้เชี่ยวชาญด้านงานภาพยนตร์)

คุณลลดา พยุรัตน์

ผู้ชำนาญการด้านผลิตงานสร้างสรรค์

ดร.ภญ.จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.เอ.เดอร์มาเทค จำกัด – เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องผิว

Download เอกสารรายละเอียดโครงการ : Click Here
Download แบบฟอร์ม Storyboard : Click Here
Download เพลง OLDROCK :​ Click Here
Download Product Information : 
Download LOGO : Click Here